Oog voor wijken en kernen

– Goede spreiding van voorzieningen als scholen, huisartsen, GGD, winkels, bankvoorzieningen e.d.
– Goede samenwerking tussen wijkraden, wijkpartners en burgers
– Aandacht voor de verkeersveiligheid in de wijken
– Sociale huurwoningen voor burgers uit de eigen gemeente die deze echt nodig hebben
– Goede balans en spreiding van (sociale) huurwoningen en koopwoningen
– Faciliteren van het levensloopbestendig maken van woningen
– Woningen door renovatie energieneutraal maken
– De LVR wil dat de woningcorporaties zich actief in de markt begeven bij veilingen van gedwongen verkoop van woningen
– De gemeente verleent startersleningen, om het huizenbezit bij jongeren te bevorderen en te vergemakkelijken
– Actualisatie van de woningbehoefte in de gemeente
– Aandacht voor wonen op en bij het water
– Herbestemming langdurig leegstaande bedrijfspanden
– In 2014 bestaat de woonwijk Het Veld 100 jaar. Hier moet voldoende aandacht aan besteed worden