Oog voor natuur en milieu

– Inzet en participatie van bewoners bij goed wijkbeheer
– Efficiënte inzameling van huisvuil en –verwerking
– Terugdringen van overstorten van vuil rioolwater op het oppervlaktewater
– Goed toegankelijke wegen voor landbouwbeheer
– Agrarische activiteiten moeten gecombineerd kunnen worden met nevenactiviteiten op gebied van recreatie, natuurbeheer e.d.
– Geen extra gemeentelijke regels voor de agrarische sector
– Stimuleren van innovatie gericht op duurzaam produceren, productvernieuwing en werkgelegenheid
– Instellen van een ambtenaar (en mogelijk wethouder) belast met transitie naar duurzaamheid
– Doelstelling: gemeente Roermond klimaatneutraal in 2035
– Roermond ijvert middels landelijke lobby om de fiscale belemmeringen van aan elkaar energie leveren te helpen wegnemen.
– Onderzoeken of de stilgelegde E-centrale in Buggenum deels overgenomen kan worden en ingericht als Duurzame Energie Lab (Windpark, biomassa centrale, zonneweide, waterkrachtcentrale)
– Gemeente Roermond wordt de eerste afnemer van een Roermonds duurzame energie initiatief
– Het beschikbaar stellen van een mogelijkheid om repareerbare apparaten in te leveren bij het Kringloopcentrum waar door vaklieden de apparaten vakkundig worden gerepareerd in samenwerking met repaircafé. Hier ook een leer- werkplek voor toekomstige vaklui creëren