Oog voor de medemens

– Zorg moet bovenlokaal georganiseerd worden en lokaal uitgevoerd worden
– Zorgen voor voldoende en goed bereikbare gezondheidsinstellingen met een speciale rol voor het Laurentius Ziekenhuis
– Medewerkers in de gezondheidszorg worden zwaar belast, we moeten oog blijven houden voor de menselijke maat in deze bedrijfstak
– Het welzijnsbeleid moet door meerdere partijen uitgevoerd worden dan door een partij, zoals nu het geval is
– De gemeente moet integraal werken, waarbij de burger en niet het ambtelijk proces centraal staat
– Werk is de beste armoedebestrijding!
– Eenbeter reïntegratietraject voor kansarme jongeren
– Beter reïntegratiebeleid voor werklozen 50+-ers
– In de wijken moeten laagdrempelige ontmoetingsplaatsen in combinatie met stadstuinieren, schooltuinen of andere duurzame en sociaal verbindende activiteiten komen
– De sociale veerkracht in de wijken moet gestimuleerd worden ten behoeve van de participatiesamenleving
– Het gemeentehuis is toegankelijk voor maatschappelijke groeperingen als ontmoetings-, vergader- en opleidingsplaats. Het wordt weer een echt huis van de gemeente
– Overgangsregeling ten opzichte van alcoholconsumptie van 16 en 17 jarige